O nas

W przedszkolu jest sześć sal zabaw, funkcjonalnie urządzonych i wzbogaconych o sprzęt i zabawki, które są miejscem twórczej aktywności dzieci, odpoczynki, wesołej zabawy i miejscem spożywania smacznych posiłków.

Dzieci korzystają z łazienek wyposażonych w toalety i umywalki, miejsce na osobisty ręcznik i przybory toaletowe.

Rozległy ogród przedszkolny stwarza duże możliwości zabaw na świeżym powietrzu.

Proponujemy swoim wychowankom bogatą ofertę edukacyjną i wesołą zabawę. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną           i fachową opiekę m.in. zatrudniamy na stałe logopedę, prowadzimy gimnastykę korekcyjną, organizujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 

 

Pracujemy w oparciu o metody:

 • M. Bogdanowicz "Metoda dobrego startu"
 • W. Sherborne "Metoda ruchu rozwijającego"
 • E. Gruszczyk- Kolczyńskiej "Edukacja matematyczna"
 • Ch. Knilla"Program terapeutyczny"
 • KLANZA "Pedagogika zabawy"
 • i inne...

 

Rodzicom oferujemy:

 • współ­­u­dział w ży­­ciu przed­sz­ko­­la,
 • za­­ję­­cia otwa­r­te dla dzie­­ci i ro­­dzi­­ców z ich czy­n­nym udzia­­łem,
 • in­dy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje lo­go­pe­dycz­ne oraz moż­li­wość udzia­łu w te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej swo­je­go dziec­ka­,
 • war­sz­ta­­ty edu­­ka­­cy­j­ne­­,
 • wy­­sta­­wy prac pla­­sty­cz­nych dzie­­ci,
 • fa­­cho­­wą li­­te­­ra­­tu­­rę z przed­sz­ko­l­nej bi­­blio­­te­­ki.

 

Organizujemy ciekawe zajęcia i imprezy:

 • Uro­czy­sto­ści ro­dzin­ne:
  • Dzień Bab­ci i Dziad­ka,
  • Dzień Mamy i Taty,
 • Wi­gi­lij­ne ko­lę­do­wa­nie,
 • mi­ko­łaj­ki,
 • za­ba­wę kar­na­wa­ło­wą,
 • po­wi­ta­nie wio­sny,
 • Dzień Dziec­ka,
 • wy­ciecz­ki,
 • fe­sty­ny,
 • pik­ni­ki,
 • za­koń­cze­nie roku przed­szkol­ne­go 7 lat­ków.

Je­ste­śmy or­ga­ni­za­to­ra­mi Prze­glą­du Dzie­cę­cej Twór­czo­ści Mu­zycz­nej „Po­wi­ta­nie wio­sny” Tur­nie­ju wie­dzy o Bo­żym Na­ro­dze­niu, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi Pik­ni­ku edu­ka­cyj­ne­go „Bez­piecz­ny przed­szko­la­k- bez­piecz­nym uczniem”

Ak­tyw­nie uczest­ni­czy­my w ży­ciu na­sze­go mia­sta: bie­rze­my udział w Dzier­żo­niow­skich Pre­zen­ta­cjach, Dniach Dzier­żo­nio­wa, kon­cer­tach cha­ry­ta­tyw­nych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.